Cast

Leigh Aitchison Ensemble
Ashleigh Areli Michelle
Mary Attwater Ensemble
Huia Clayton Jimmy
Kahurautete  Durie Charlene
Seany Gage-Kapene Deena
Rerehau Haitana Ensemble
Maria Kapa Ensemble
Gloria Leauga Ensemble
Kataraina Leef  Ensemble 
Kira Lees Ensemble
Atutahi  Potaka Dewes Ensemble
Hiko Rawhiti Ensemble
Lydia Rickard Ensemble
Desian Robb Curtis
Manawa Rongo-Apanui Effie
Neil Slater Ensemble
Jeremy Sparrow Marty
Trojan-John Te Rehu-Tuki Ensemble
Iesha Thomas Ensemble
Erinne Thompson Ensemble
Tere  Tuapawa CC
Esther Turner Ensemble
Nanu Turner-Sarah Joann
Awatea Waiariki Ensemble
Tiffany Wilkinson Lorrell